Inheemse volken en water

 

VLAAMS CENTRUM VOOR INHEEMSE VOLKEN (VCIV)

FLEMISH CENTRE FOR INDIGENOUS PEOPLES

 

 

 

 

 

Inheemse Volken en water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de eeuwen heen hebben inheemse volken een uitgebreide en verfijnde kennis en praktijk opgebouwd inzake het gebruik en het beheer van water. Nochtans worden deze unieke waarde- en kennissystemen van inheemse volken inzake water niet erkend op internationaal vlak, noch in het proces van de wereldwijde fora over water.

Daarom hebben de vertegenwoordigers van inheemse volken tijdens het derde Wereldwijd Water Forum dat in maart 2003 plaats had in Japan een eigen verklaring over het water geformuleerd.

 

Voor de inheemse volken is water een kwestie van mensenrechten. Het recht op ‘hun wateren’ is voor hen een fundamenteel en onvervreemdbaar recht. Aan de vooravond van het Internationaal Jaar voor Zoetwater (2003) heeft het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten van de VN alvast een speciale verklaring uitgegeven waarin het recht op water wordt erkend als een mensenrecht.

 

Recht op water is ook een kwestie van inheemse rechten:inheemse volken hebben ‘recht’ op hun wateren,die integraal deel uitmaken van hun natuurlijke rijkdommen. De VS en andere industrielanden weigeren deze rechtsbenadering zowel op lokaal en nationaal als op internationaal vlak. Volgens het Indigenous Environmental Network- (inheemse organisatie in de VS) en Tebtebba (Inheemse basisorganisatie op de Filippijnen), die op het Waterforum de inheemse aanwezigheid faciliteerden, moeten de inheemse volken van het lokale tot het internationaal vlak hun krachten bundelen om druk uit te oefenen vanuit een collectieve visie en strategie inzake het water dat hen is toevertrouwd. Voor de 21ste eeuw vrezen zij de verdere privatisering van het water, zowel inzake verbruik als beheer.

Ook in de Wereldhandelsorganisatie overheerst de strekking om water tot een handelsgoed te herleiden.

 

Zogenaamde ontwikkelingsprojecten hebben vaak een negatief effect op het water, zoals de bouw van grote stuw-dammen om hydro-elektriciteit te genereren of om grote irrigatieprojecten mogelijk te maken. De toenemende waterschaarste zal in de toekomst de rechten van inheemse volken op hun wateren nog meer ondermijnen en de voedselveiligheid en het milieu in het gedrang brengen.

Het ziet ernaar uit dat water steeds meer de inzet van burgerstrijd en oorlog zal zijn, waarbij de inheemse volken ernstig worden bedreigd in hun bestaan. De strijd om water wordt door inheemse volken inmiddels reeds zeer lang gevoerd. Inheemse leiders hebben hier reeds lang voor gewaarschuwd.

 

Info :

Indigenous Water Issues

http://www.waterculture.org/IndigenousWater.html

 

Indigenous Peoples contribution to the World Water Forum 2003

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3855&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgedamde rivieren, verdomde leugens

Achtergrond document Derde Wereldwijd Waterforum

 

 

Er wordt wel eens beweerd dat enkele mensen moeten opgeofferd worden aan het “grotere algemeen goed”. Maar wat wordt van deze mensen gevraagd ? Miljoenen hebben huis en haard moeten opgeven voor stuwdammen die al te vaak slecht ontworpen en nutteloos bleken. Inheemse mensen die herhuisvest werden beschikken niet altijd over zuiver water om te drinken of over voldoende voedsel. Ze kwijnen weg ver van hun traditionele overlevingsgronden en natuurlijke rijkdommen, het sociale weefsel dat hun gemeenschappen verbindt, is ontrafeld.

 

Als compensatie wordt aangeboden in de vorm van mindere andere grond krijgen de ontheemden kleine stukken

land van mindere kwaliteit. Omdat ze niet langer van de opbrengst van hun land kunnen leven, trekken vele ontheemde boerenfamilies naar de stad als werkloze immigranten en krotbewoners. Mensen die de tegenstand bieden tegen de inbeslagneming van hun land voor stuwdammen, worden het slachtoffer van geweld en intimidatie. In China zijn mensen geslagen en opgesloten omdat zij protesteerden tegen de armzalige hervestigingvoorwaarden voor de Drieklovendam.

Een van de ergste schendingen van de mensenrechten in verband met stuwdammen gebeurde in Guatemala in de jaren tachtig.Meer dan 440 Maya Achi indianen,vooral vrouwen en kinderen werden vermoord door paramilitairen omdat ze weigerden hun voorvaderlijk land te verlaten om plaats te ruimen voor de door de Wereldbank gefinancierde Chixoy Dam.